Prime Movers

Chairman, HCATP

Shri Harjeet Singh Oberoi

Shri H.S. Oberoi
Chairman

Shri Vishwa Mohan
Secretary

Shri Nakhlesh Upadhyay
Joint Secretary

Er. R.K. Shrivastava
Member G.B.

Shri Samar Singh Gaikwad
Member G.B.

Ar. Ajay Krishna Gedam

Dr. Sudhir Bhatt
Principal & Member Secretary

Ar. Ajay Krishna Gedam
Director

Ar. A.K. Shrivastava
TR

Ar. Alisha Shaw
TR