Prime Movers

Chairman, HCATP

Shri Harjeet Singh Oberoi

Shri H.S. Oberoi
Chairman

Shri Rajesh Agrawal
Vice Chairman.

Shri Vishwa Mohan
Secretary

Shri Nakhlesh Upadhyay
Joint Secretary

                                      Er. R.K. Shrivastava
                                      Member G.B.

Ar. Ajay Krishna Gedam

Ar. Ajay Krishna Gedam
Director

Ar. Vinita Maheshwari
Teacher Representative